Εξειδικευμένη μοντελοποίηση και τεκμηρίωση ΒΙΜ για συστήματα MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing) με κοινό εργαλείο το Autodesk Revit 

Περιγραφή

Στο πλαίσιο του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για το σχεδιασμό, την τεκμηρίωση και την εξαγωγή πληροφοριών σχεδιασμού MEP με την εφαρμογή της εξειδικευμένης τεχνολογίας BIM, εντός του Revit με τη χρήση τρισδιάστατων παραμετρικών αντικειμένων. 

Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να μοντελοποιούν σχέδια MEP BIM όλων των μεγεθών εντός του Revit, να τεκμηριώνουν με σαφήνεια τα σχέδιά τους και να εξάγουν βασικές πληροφορίες σε μορφή φύλλων εργασιών, για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κλάδων της οικοδομικής βιομηχανίας. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί εργοταξίου, Μηχανολόγοι μηχανικοί, Μηχανολόγοι μηχανικοί εργοταξίου, Τεχνικό προσωπικό, Διευθυντικό προσωπικό, Εποπτικό προσωπικό, με λίγες ή καθόλου γνώσεις δια το λογισμικό Revit.

Γενικές Πληροφορίες

Ζωντανή σύνδεση Microsoft Teams
ΗΜ/ΝΙΑ
22 Νοεμβρίου – 24 Ιανουαρίου
ΏΡΑ
16:00 – 19:15
ΤΙΜΗ
Κόστος συμμετοχής: €1215.00 + Φ.Π.Α €230.85
Επιχορήγηση: €765.00 
Καθαρό κόστος: €450.00
Το σεμινάριο δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α για επιχορηγημένους
Ειδική έκπτωση για αυτοεργαζόμενους και φοιτητές
 

Επικοινωνήστε μαζί μας για εγγραφή