Μοντελοποίηση αρχιτεκτονικού σχεδίου BIM (Building Information Modelling) με εργαλείο το Archicad, για την ανάκτηση πληροφοριών και την τεκμηρίωση αρχιτεκτονικών σχεδίων

Περιγραφή

Το Building Information Modelling (BIM) είναι μια ψηφιακή αναπαράσταση φυσικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών μιας εγκατάστασης. Χρησιμεύει ως ένας κοινός πόρος γνώσης για πληροφορίες σχετικά με μια εγκατάσταση που αποτελεί αξιόπιστη βάση για αποφάσεις κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της από την αρχή και μετά. Βασική προϋπόθεση του BIM είναι η συνεργασία διαφορετικών ενδιαφερόμενων φορέων σε διαφορετικές φάσεις του κύκλου ζωής μιας εγκατάστασης για εισαγωγή, εξαγωγή, ενημέρωση ή τροποποίηση πληροφοριών στο BIM για υποστήριξη και αντανακλά τους ρόλους των ενδιαφερόμενων. Το μοντέλο BIM είναι μια κοινή ψηφιακή αναπαράσταση του έργου.

Ο γενικός σκοπός της Εκπαίδευσης ΒΙΜ είναι να προσφέρει ευκαιρίες στους μετόχους της οικοδομικής βιομηχανίας να αναπτύξουν καινούριες δεξιότητες, να προσθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις, να διερευνήσουν νέες ανακαλύψεις και τεχνικές που ισχυροποιούν τις πρακτικές τους ικανότητες και να μεταβάλουν τις στάσεις και τις συμπεριφορές τους, προσαρμόζοντας σε αυτές συνεχώς. Μέσα από την εκπαίδευση ΒΙΜ αναπτύσσονται μέθοδοι συνεργασίας, μειώνοντας χρόνο και έξοδα στις οικοδομές.

Στο πλαίσιο του προγράμματος οι εκπαιδευτές θα αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στη σχεδίαση, τεκμηρίωση, και ανάρτηση πληροφοριών αρχιτεκτονικού σχεδίου με την υλοποίηση της εξειδικευμένης τεχνολογίας BIM, μέσω του λογισμικού προγράμματος Archicad.

ΠεριγραΦΗ ΥποψηφΙων για Συμμετοχή

Αρχιτέκτονες, σχεδιαστές εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, μηχανικούς, επιμετρητές ποσοτήτων, υπεύθυνους έργου, τεχνικό προσωπικό, σχεδιαστές και εργοδηγούς, οι οποία έχουν λίγη ή ελάχιστη γνώση δια το λογισμικό Archicad και τις μεθοδολογίες ΒΙΜ

Γενικές Πληροφορίες

Ζωντανή σύνδεση Microsoft Teams
ΗΜ/ΝΙΑ
9 Σεπτεμβρίου – 7 Νοεμβρίου
Κάθε Δευτέρα & Πέμπτη
17 Συναντήσεις
ΩΡΑ
17:00 – 20:15
ΤΙΜΗ
Κόστος συμμετοχής: €1450.00 + φ.π.α (€275.00)
Επιχορήγηση: 1.020.00
Καθαρό κόστος: €433
Το σεμινάριο δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α για επιχορηγημένους
Ειδική έκπτωση για αυτοαεργαζόμενους και φοιτητές

Επικοινωνήστε μαζί μας για εγγραφή