Προηγμένες ροές εργασίας OPEN BIM στο Archicad

Περιγραφή

Με την εξέλιξη της ΒΙΜ, η ανάγκη σχεδιασμού στρατηγικών και ροών εργασίας για καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κλάδων είναι επιτακτική για την επιτυχία των εταιρειών της οικοδομικής βιομηχανίας. Η διαχείριση, η οργάνωση, τα BEP’s και τα εγχειρίδια BIM αποτελούν την υποδομή της βιώσιμης αναβάθμισης του εργασιακού σας περιβάλλοντος στις απαιτήσεις της BIM, εξ ου και η ανάγκη για αυτή την εκπαίδευση.

ΠεριγραΦΗ ΥποψηφΙων για Συμμετοχή

Διευθυντές ΒΙΜ, Συντονιστές ΒΙΜ, Επόπτες ΒΙΜ, μέλη της ομάδας ΒΙΜ, Αρχιτέκτονες, Μηχανικοί, Σχεδιαστές εσωτερικών χώρων, Τοπογράφοι Μηχανικοί, Τεχνικό προσωπικό, Μοντελιστές και Σχεδιαστές, Εργοδηγοί, Υπεύθυνοι έργου, Επικεφαλής ομάδας, Συντονιστές ομάδας, Επικεφαλής εργοταξίου με βασικές γνώσεις ΒΙΜ.

Γενικές Πληροφορίες

Ζωντανή σύνδεση Microsoft Teams
ΗΜ/ΝΙΑ
ΩΡΑ
ΤΙΜΗ
Κόστος συμμετοχής: €500.00 + ΦΠΑ €95.00
Επιχορήγηση: 320.00
Καθαρό κόστος:180.00
Το σεμινάριο δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α για επιχορηγημένους
Ειδική έκπτωση για αυτοαεργαζόμενους και φοιτητές

Επικοινωνήστε μαζί μας για εγγραφή